POLITICA NOASTRĂ DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În vederea livrării bunurilor și serviciilor comandate, confirmării Comenzii, informării dvs. privind stadiul Comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluării bunurilor și serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a Clienților, activități administrative și de media, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează. Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul. Situațiile în care TOP SERV R-98 S.R.L. va colecta și prelucra datele dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

Cereri ofertă de prețuri. Numele dvs, adresa de e-mail, numărul de telefon și numele companiei introduse în momentul completării unei cereri de ofertă pe acest site pot fi folosite pentru a vă contacta în legătură cu cererea de ofertă trimisă.

Alte scopuri. Puteți trimite date cu caracter personal (cum ar fi nume, adresă email, număr de telefon, nume companie) pentru alte scopuri decât cele menționate mai înainte. În orice situație, scopul pentru care sunteți rugați să ne furnizați informații este exprimat foarte clar. Nu vom folosi datele dvs. în alte scopuri, care nu au fost specificate în momentul introducerii datelor.

Pentru a accesa conținutului acestui site, nu este necesar să vă înregistrați ca utilizator și nici nu trebuie să ne furnizați informații despre dvs. Totuși, puteți folosi acest site pentru a trimite o cerere de ofertă de prețuri prin intermediul formularelor în care ne furnizați informații despre dvs. În aceste situații, datele furnizate vor fi folosite exclusiv pentru a analiza cererea dvs. și a-i da curs, precum și pentru scopuri administrative aferente. Prelucrăm datele cu caracter personal furnizate de dvs. în baza consimțământului dvs.

Vă aducem la cunoștință că utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:
1. Servicii SMTP (comunicare email) - adresa de e-mail;
2. Servicii de facturare - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
3. Servicii de curierat/poștă - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
4. Servicii de trimite SMS - numărul de telefon;
5. Servicii de comentarii - nume, prenume, e-mail;
6. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă;
7. Servicii juridice – nume, prenume, adresă;

Colectăm, stocăm și folosim aceste date cu caracter personal doar pentru scopurile menționate în momentul introducerii lor și le păstrăm doar cât timp este necesar realizării acelor scopuri sau pentru alte scopuri legitime aplicabile. Astfel, datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție. În aceste situații, dacă decideți să nu furnizați vreuna dintre datele cerute de noi, este posibil să nu puteți trimite formularele pentru cererea de ofertă sau să nu putem da curs solicitării dvs.

Datele furnizate în solicitarea sau în cererea dvs. sunt accesate de cei care prelucrează datele în vederea realizării scopului de prelucrare a datelor și/sau de specialiștii care oferă suport tehnic pentru realizarea sarcinilor legate de funcționarea și întreținerea sistemului tehnic. Nu furnizăm datele dvs. cu caracter personal altora decât dacă:

 • se impune pentru a vă oferi serviciul solicitat și v-am informat în detaliu în această privință;
 • considerăm cu bună-credință că dezvăluirea unor astfel de informații este necesară, în mod rezonabil, pentru a respecta anumite legi sau regulamente în vigoare;
 • ni se solicită de către autoritățile în drept;
 • se impune pentru a depista și a preveni o fraudă, din motive tehnice sau de securitate.

Folosind acest site, vă dați consimțământul ca noi să dezvăluim datele dvs. cu caracter personal unor terțe părți exclusiv pentru scopurile menționate. În nicio împrejurare nu vom vinde, oferi la schimb sau divulga temporar în schimbul unei sume de bani vreo informație cu caracter personal furnizată de dvs.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Ori de câte ori prelucrăm date cu caracter personal, luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt exacte și actualizate în permanență în vederea realizării scopurilor pentru care au fost colectate. Aveți următoarele drepturi privitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat:

 • dreptul de acces la date– aveți dreptul de a obține din partea TOP SERV R-98 SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de dvs., TOP SERV R-98 SRL poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 • dreptul la rectificare– aveți dreptul de a obține rectificarea de către TOP SERV R-98 SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; TOP SERV R-98 SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • dreptul la ștergerea datelor– aveți dreptul de a obține din partea TOP SERV R-98 SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar TOP SERV R-98 SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (1) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (2) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (3) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (5) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine TOP SERV R-98 SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; TOP SERV R-98 SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • dreptul la restricționarea prelucrării– aveți dreptul de a obține din partea TOP SERV R-98 SRL restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (1) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite TOP SERV R-98 SRL să verifice exactitatea datelor; (2) prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (3) TOP SERV R-98 SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (4) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale TOP SERV R-98 SRL prevalează asupra drepturilor dvs.; TOP SERV R-98 SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • dreptul la portabilitatea datelor– aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către TOP SERV R-98 SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la TOP SERV R-98 SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opoziție– aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plângereîn fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a vă retrage consimțământulîn orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de TOP SERV R-98 SRL pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: Drumul Lunca Priporului 140, Sector 3, București.

TOP SERV R-98 SRL vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de TOP SERV R-98 SRL gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, TOP SERV R-98 SRL poate:

 • fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 • fie să refuze să dea curs cererii.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele dvs. personale vor fi prelucrate de TOP SERV R-98 SRL, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.